Jäniksenlinnan alueen suojelusuunnitelma valmistunut

Tuusulan seudun vesilaitoksen toimintaan on aina kuulunut määrätietoinen aktiivisuus käytössä olevien pohjavesien hyvän tilan säilyttämiseksi. Juuri valmistunut suojelusuunnitelma kattaa Jäniksenlinnan, Kaikulan ja Palaneenmäen pohjavesialueet. Kaksi ensin mainittua ovat vesilaitoksella aktiivikäytössä, Jäniksenlinna jopa suurin ja tärkein sellainen. Palaneenmäen alue on varauksena tuleville laajennustarpeille.

Suojelusuunnitelma on tehty yhteistyössä Tuusulan kunnan, Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Jäniksenlinnan ja Kaikulan osalta kyseessä itse asiassa on vanhan, 90-luvulla tehdyn suunnitelman päivitys, kun taas Palaneenmäen alueelle suunnitelma on ensimmäinen.

Suunnitelmassa päivitettiin alueiden pohjavesitekniset perustiedot (geologia, veden laatu, aluerajaukset), kartoitettiin pohjaveden laatua vaarantavat tekijät ja arvioitiin niiden riskit, laadittiin suositukset suojelutoimenpiteiksi sekä annettiin ohjeet vahinkotapauksia varten. Myönteisenä asiana riskitekijöiden suhteen voitaneen todeta, että erittäin suuren mittaluokan riskejä alueilla ei ole. Pahimmat uhkatekijät liittyvät tienpitoon ja tieliikenteeseen, Jäniksenlinnassa pohjavesialueen läpi virtaavaan Palojokeen sekä muutamaan teolliseen laitokseen. Huomattavaa on, että edellisessä suunnitelmassa todetut monet riskitekijät on saatu aktiivisilla toimenpiteillä poistettua tai ainakin ratkaisevasti käännettyä parempaan suuntaan.

Suojelusuunnitelma on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa https://telakka.nixit.fi/assets/jlinna_suojelusuunnitelma_2014.pdf.

24.09.2018 - Vedenkeittokehotus Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä on purettu.

Ruoka- ja juomavettä ei enää tarvitse keittää ennen käyttöä Söderkullan keskustassa ja Taasjärvellä. Söderkullan vesitornista ja vesijohtoverkostosta löytyi pintavesisaastutusta ilmentäviä bakteereita torstaina (20.9.2018), minkä vuoksi alueelle annettiin viime viikolla vedenkeittokehotus. Keittokehotus on nyt purettu, ja vesijohtovettä voi käyttää alueella normaalisti.