Laadun valvonta

Vedenjakelualueella veden laatua tutkitaan talousveden valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Nykyinen valvontatutkimusohjelma kattaa vuodet 2016-2020, jonka jäsenkuntien terveysviranomaiset ovat käsitelleet ja hyväksyneet. Vesinäytteet Järvenpäästä, Keravalta ja Tuusulasta otetaan vesilaitoksen omana työnä ja laboratoriotutkimukset teetetään tällä hetkellä Metropolilab Oy:n laboratoriossa Helsingissä. Sipoon vesinäytteet ottaa Porvoon terveydensuojelu ja näytteet analysoidaan Vita-Terveyspalvelut Oy:n laboratoriossa.

Vuonna 2015 otettiin yhteensä 581 näyte-erää (v. 2014 584 kpl), joista tehtiin yhteensä 11 185 analyysiä (v. 2014 10 622 kpl). Virallisen näytteenotto-ohjelman ulkopuolella teetettiin ELY-keskuksen pyynnöstä erityisanalyysit perfluorattujen alkyyliyhdisteitten ( PFAS-yhdisteet ) arvoista. Näytteet otettiin käsittelylaitosten lähtevistä vesistä. Analyysit teetettiin Suomen ympäristökeskuksen laboratoriossa. Tulokset olivat kaikissa analyyseissä alle määritysrajan.

Vuoden 2015 aikana veden laatu täytti kaikilta osin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 442/2014 ( aiemmin 461/2000 ) mukaiset laatuvaatimukset valvontanäytteiden osalta. Marraskuussa 2015 voimaan tuli uusittu asetus ( 1352/2015 ), joka ei kuitenkaan tuonut merkittäviä muutoksia valvontaan.

Näytteenotto-ohjelma on jaettu kahteen eri luokkaan, valvontanäytteisiin ja käyttötarkkailuun. Valvontanäytteet otetaan verkostovedestä joka toinen kuukausi. Käyttötarkkailuun kuuluvat kerran kuukaudessa otettavat näytteet laitosten lähtevistä vesistä ja vesitorneista sekä neljä kertaa vuodessa otettavat näytteet kaikista käytössä olevista raakavesikaivoista.

Lisätietoja veden laadusta voit lukea linkkien Verkostoveden laatu ja Vedenkäsittelylaitosten laatu alta.

Luonnollista ja hyvää pohjavettä

Tuusulan seudun vesilaitoksen toimittamasta vedestä luonnollisen pohjaveden osuus oli vuonna 2015 n. 30 % ja tekopohjaveden osuus n. 70 %. Tekopohjavettä saadaan imeyttämällä erittäin hyvälaatuista Päijänteen vettä maaperään.

Muutamia ominaisuuksista, joiden perusteella Tuusulan seudun vesilaitoksen jakama talousvesi poikkeaa edukseen useista talousvesistä:

  • veteen ei lisätä lainkaan vieraita kemikaaleja, ei edes usein desinfioinnissa käytettyä klooria
  • ainoa kemikaalinomaisesti käytetty aine on kotimaasta louhittu luonnon kalkkikivi, jota käytetään kuudella laitoksella veden alkaloimiseksi
  • laitoksilta lähtevässä vedessä ei esiinny merkittäviä rauta- tai mangaanipitoisuuksia
  • veden orgaanisen aineksen määrä (TOC-arvo) on suhteellisen alhainen